അല്‍ഫാതിഹ – സൂക്തം: 1

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴿١﴾

(1) പരമദയാലുവും കരുണാവാരിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍

1- ഈ സൂക്തം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്‌ലാം മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസ്‌കാരമര്യാദകളിലൊന്നാണ്. എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണത്. ഈ മര്യാദ ബോധപൂര്‍വം നിഷ്‌കളങ്കമായി പാലിക്കുന്ന പക്ഷം, മൂന്ന് സദ്ഫലങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന്, ഒട്ടേറെ ദുഷ്‌കൃത്യങ്ങളില്‍നിന്ന് മനുഷ്യര്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍, ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്‍ പോകുമ്പോഴും അത് അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ കൊള്ളുന്നതാണോ എന്നു ചിന്തിക്കാന്‍ അവനെ അത് പ്രേരിപ്പിക്കും. രണ്ട്, ശരിയും അനുവദനീയവും നല്ലതുമായ കാര്യങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്നതുമൂലം മനുഷ്യന്റെ മനഃസ്ഥിതി ശരിയായ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയും. അവന്റെ ചലനം എപ്പോഴും ശരിയായ ബിന്ദുവില്‍നിന്ന് ആരംഭിക്കും. മൂന്ന്, അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന കര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായവും പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അവന്റെ പരിശ്രമങ്ങളില്‍ അല്ലാഹു ‘ബര്‍ക്കത്തും’ അനുഗ്രഹവും നല്‍കും. പിശാചിന്റെ ദുഷ്‌പ്രേരണകളില്‍നിന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന അടിമയെ അല്ലാഹുവും ശ്രദ്ധിക്കും. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്പ്രദായം.

നാമത്തില്‍ = بِسْمِ
അല്ലാഹുവിന്റെ = اللَّهِ
പരമകാരുണികനായ = الرَّحْمَٰنِ
ദയാപരനുമായ = الرَّحِيمِ

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *