അല്‍ഫാതിഹ – സൂക്തം: 3

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴿٣﴾

(3) അളവറ്റ ദയാപരനും കരുണാവാരിധിയുമാണവന്‍.

3- ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗുണവിശേഷം വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോള്‍ അതിനെ അത്യുക്തിയുപയോഗിച്ച് വിവരിക്കുക സാധാരണമാണ്. ഒരു വിശേഷണ പദം പോരെന്ന് തോന്നുമ്പോള്‍ അതേ അര്‍ഥത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പദം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതല്‍ മുഴപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുവാന്‍ ‘റഹ്മാന്‍’ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ‘റഹീം’ എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തതില്‍ ഇതേ തത്ത്വമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അറബി ഭാഷയില്‍ ‘റഹ്മാന്‍’ ഒരു അത്യുക്തിയാണ്. അല്ലാഹു തന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ മേല്‍ വര്‍ഷിക്കുന്ന കാരുണ്യാനുഗ്രഹങ്ങള്‍ അതിരറ്റതത്രെ. ഒരുവിധത്തിലും അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ സാധ്യമല്ലാത്തവിധം അഗാധവും വിശാലവുമാണത്. ഏറ്റവും വലിയ അത്യുക്തിയുപയോഗിച്ച് വിവരിച്ചാലും മതിവരുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവകാരുണ്യത്തിന്റെ അപാരത പ്രകാശിപ്പിക്കാനായി ‘റഹീം’ എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഔദാര്യം വിവരിക്കുമ്പോള്‍ ‘ധര്‍മിഷ്ഠന്‍’ എന്ന വാക്ക് മതിയായില്ലെന്നു തോന്നി ‘ഉദാരമതിയായ ധര്‍മിഷ്ഠന്‍’ എന്നു പറയുന്നതിനോട് ഏതാണ്ടിതിനെ ഉപമിക്കാവുന്നതാണ്.

പരമകാരുണികനും = الرَّحْمَٰنِ
ദയാപരനും = الرَّحِيمِ

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *