അല്‍ഫാതിഹ – സൂക്തം: 4

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴿٤﴾

(4) പ്രതിഫലദിവസത്തിന്നധിപനായവന്‍.

4- മുഴുവന്‍ സൃഷ്ടികളെയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി അവരുടെ ഐഹിക ലോകത്തെ കര്‍മജീവിതം വിചാരണ ചെയ്ത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും കര്‍മത്തിനൊത്ത പ്രതിഫലം നല്‍കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ, ആ ദിവസത്തിന്റെ നാഥന്‍ എന്നര്‍ത്ഥം. അല്ലാഹുവിനെ പരമദയാലുവെന്നും കരുണാവാരിധിയെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചശേഷം ‘പ്രതിഫല ദിവസത്തിന്റെ അധിപന്‍’ എന്നു പറഞ്ഞതില്‍നിന്ന് ഒരു വസ്തുത വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്: അല്ലാഹു കരുണ ചെയ്യുന്നവന്‍ മാത്രമല്ല ന്യായാധിപന്‍കൂടിയാണ്; സര്‍വാധികാരിയായ ന്യായാധിപന്‍! അവസാന വിധിയുടെ ദിവസം സകലവിധ അധികാരങ്ങളുടെയും അധിപന്‍ അവന്‍ മാത്രമായിരിക്കും. അവന്റെ പ്രതിഫലത്തെയോ ശിക്ഷയെയോ തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ ആര്‍ക്കും സാധ്യമല്ല. അതിനാല്‍, അവന്റെ പരിപാലനത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവനെ സ്‌നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല നാം ചെയ്യുന്നത്, അവന്‍ ന്യായാധിപനും നീതിപാലകനും ആണെന്ന കാരണത്താല്‍ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പര്യവസാനം അവന്റെ അധീനത്തിലാണെന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു.

അധിപന്‍ = مَالِكِ
ദിനത്തിന്റെ = يَوْمِ
വിചാരണ, പ്രതിഫലം = الدِّينِ

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *