മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ ശരിയായ പേരും വാട്‌സാപ്പ് നമ്പറും നല്‍കുക.

ഒരു ഡിവൈസില്‍ (Phone / PC/ Tablet) നിന്ന് ദിവസം ഒരിക്കല്‍ മാത്രമാണ് പ്രവേശനം സാധിക്കുക.

Quiz തുടങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം.